عسل کوپال/ آیا عسل طبیعی شکرک می زند ؟

عسل کوپال توسط عسل کوپال 11 ماه پیش

عسل زنده ، عسل خام ، به عسلی گفته می شود که پس از خارج کردن از کندوی زنبور عسل رس ببندد ، شکرک بزند ، متاسفانه برخی فروشندگان برای جلو گیری از شکرک زدن عسل ، آن را تا 70 درجه حرارت می دهند که شکرک نزند ؛ اما حرارت زیاد باعث از بین رفتن تمام خواص عسل می شود .

comment