اگر دلت هوای حرمو کرده این کلیپو ببین اگه دلت لرزید التماس دعا متن سینه زنی : ضامن آهو -آقاجون به خدا / آرزومه کبوتر صحن تو باشم

comment