مانیا علیجانی دختر بچه فیلم های «تابستان داغ»، «خرگیوش» و «خانه ای در خیابان چهل و یکم» از خودش می‌گوید.

comment