یه تدوین حرفه ای توسط اسلحه بزرگ که علیرسا رو تو برنامه برده .

comment