مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی هوای کرمانشاه سردتر می شود

علیرضا توسط علیرضا 10 ماه پیش

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی هوای کرمانشاه سردتر می شوداحتمال بارش باران از یکشنبه

comment