مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی هوای کرمانشاه سردتر می شود

علیرضا توسط علیرضا 7 ماه پیش

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی هوای کرمانشاه سردتر می شوداحتمال بارش باران از یکشنبه

comment