شمس زرین از اشعار شاعر نامی لکستان - سلسله ملامنوچهر کولیوند می‌باشد.

comment