دف زدن جمعی یارسان - اهل حق

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

هموطنان یارسان در مراسم مختلف دف یا تنبور خود را جمعی می نوازند . این موضوع در هیچ کجای جهان دیده نمی شود در هیچ نقطه از جهان این همه نوازنده که هر کدام به استادی تمام دف یا تنبور می نوازند نیست . تنبور و دف در زندگی هموطنان یارسان جاری است

comment