راست پنجگاه . محمدرضا (سیاوش ) شجریان . جشن هنر شیراز

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

راست پنجگاه یکی از مشکل ترین دستگاه های ایرانی است . خاطره این اجرای شیراز سیاوش و اجرای عالی سیاوش یکی از شیرین ترین خاطرات جشن هنر است .

comment