سخن رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت، حاج فردوسی (دام ظلّه) در مورد حرام زاده بودن مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

از من تا بی‌نهایت توسط از من تا بی‌نهایت 9 ماه پیش

سخن رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت، حاج فردوسی (دام ظلّه) در مورد حرام زاده بودن مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment