علف کش خارجی و تضمینی موون به صورت پیش و پس رویشی برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع گندم و جو زمستانه به کار می رود.عملکرد این علف کش به صورت تماسی پسماندی می باشد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment