🎥 برای پی بردن به ارزش کار سردار سلیمانی، فکر کنید مدیریت برخورد با داعش بدست این👆 جماعت بود!! می‌خوان با داعش هم مذاکره کنن!!🙈🙊😅(صحبت های عجیب محمدرضا خاتمی)

توسط Pyxo 2 سال پیش

🎥 برای پی بردن به ارزش کار سردار سلیمانی، فکر کنید مدیریت برخورد با داعش بدست این👆 جماعت بود!! می‌خوان با داعش هم مذاکره کنن!!🙈🙊😅

comment