من میگم گند زده شده به نظام طبیعت قبول نمیکنین 😐😂

توسط Pyxo 2 سال پیش

من میگم گند زده شده به نظام طبیعت قبول نمیکنین 😐😂

comment