یعنی کسانی که ورزش نمی کنن بعد از دیدن این فیلم برن ...

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

یعنی کسانی که ورزش نمی کنن بعد از دیدن این فیلم برن سرشونو بزنن به دیوار.

comment