اولی دیگه اون آدم سابق نمیشه, دومی قفسه سینش خورد شد , سومی به بعدم خودتون بگید چی شدن ...

comment