دورهی با حضور احمد نجفی| سوال کننده به پاسخ نیاز داره نه سبوس

MIT توسط MIT 5 ماه پیش

برنامه دور همی با حضور احمد نجفی با موضوع مسئولیت پذیری سوال کننده به پاسخ نیاز داره نه سبوس

comment