توربین بدون فن بدون خطر که تونایی افزایش سرعت ورودی به 16 برابر را دارد.

comment