فروش نهال خرمالو تهران 09121270623 – دیرگل زودبازده اصلاح شده پیوندی ژنوتیپ خوشه ای

فروش نهال خرمالو تهران 09121270623 – دیرگل زودبازده اصلاح شده پیوندی ژنوتیپ خوشه ای - خرمالو مکاواجیرو-خرمالو ایموتو-خرمالو ایزو-خرمالو رامافورت-خرمالو هیاکوم-خرمالویاماتوهیاکوم-چاکلیت-خرمالو زنگی مارو-خرمالو گایلی-خرمالو اوکام-خرمالو نیشی موراواز-خرمالو تابر-خرمالو ایزومیشی رازو-خرمالو گوایومبو-خرمالو یدوایچی-خرمالو یمون-خرمالو دلیشیوز-خرمالو دایی مارو-خرمالو نایتین گل-خرمالو میوتان-خرمالو لویاماگاکی-خرمالو کروکما-خرمالو مینوکاری-خرمالو گوما

comment