لحظه اهدا جایزه افتخاری اسکار به چارلی چاپلین در سال 1972

comment