توضیحات دکتر جمالی متخصص طب اورژانس و مسئول اورزانس بیمارستان منطقه ای ولیعصر در مورد افتتاح اورژانس

comment