اصلا نیاز نبود گلنار کار خاصی انجام دهد، همین که خودش بود یقین و اطمینان من به باد میرفت. اولین بار که در کلاس دست بلند تا حرف بزند و سوالی بپرسد، آهنگ صدایش تتمه مقاومت شهر تروای من را در هم شکست. هکتور وجود من در برابر قلعه ای که آن را تصرف ناشدنی میپنداشتم به خاک افتاده بود. شهر تسلیم مطلق گلنار بود. بقیه در http://free-charges.com/3394

comment