امپراطور کوزکو: با تشکر از گشت ارشاد، اعصاب امپراطورو بهم نریزید

توسط امپراطور کوزکو 2 سال پیش

اعضاب آدمو می ریزن به هم این کون لختای تو خیابون!

comment