نماهنگ فيلم سينمايی لاتاری/قطعه كجا بايد برم با صدای روزبه بمانی اين فيلم با استقبال بسيار خوبی تا كنون روبرو شده است و در آستانه ٧ ميلياردی شدن است.

comment