گزارشی از وضعیت هوادار استقلال که چشمش را از دست داد! (نود ۱۷ اردیبهشت)

comment