گوشه‌هایی از ديدار اخير طلاب تهران با رهبرانقلاب

کاظم دلسوز توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

گوشه‌هایی از ديدار اخير طلاب تهران با رهبرانقلاب ➕سخنان صریح یکی از حضار درباره سخنرانی‌ها و پاسخ رهبر انقلاب

comment