(۱۶+) 🎥 تصاویر تاثر برانگیز افسر نظامی اسرائیلی در حال خفه کردن نوجوان فلسطینی 🔹نوجوان شهادتین می‌گوید...

توسط Pyxo 2 سال پیش

(۱۶+) 🎥 تصاویر تاثر برانگیز افسر نظامی اسرائیلی در حال خفه کردن نوجوان فلسطینی 🔹نوجوان شهادتین می‌گوید...

comment