توهم از نوع سعودی! عربستانی ها انیمیشنی ساختن که به ایران حمله میکنن!! انصافا خیلی خنده داره ببینید 😂😂

توسط Pyxo 2 سال پیش

توهم از نوع سعودی...! عربستانی ها انیمیشنی ساختن که به ایران حمله میکنن!! انصافا خیلی خنده داره ببینید 😂😂

comment