در این قسمت سیمولیشن کردن مسیر براش را به شما آموزش داده می شود.

comment