انتقادهاى تند و جنجالى نماينده ايذه از مسئولين كشور!

توسط kimiya 2 سال پیش

انتقادهاى تند و جنجالى نماينده ايذه از مسئولين كشور! نفت و آب و ديگر منابع قابل انتقال خوزستان را برده ايد، اين خاك را هم ببريد بريزيد بر سر كسانى كه باعث بيكارى جوانان شده اند

comment