تعریف کاردکس کالا و کار کردن آن را در این آموزش حسابداری رایگان ببینید

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

تعریف کاردکس کالا و کار کرد آن را در این آموزش حسابداری رایگان ببینید در حسابداری انبار - ورود و خروج کالا ثبت میشود . کاردستی کالا به دو صورت کارت موجودی کالا و کارت حسابداری به آن پرداخت شده است

comment