غفلت از قلب اسلام ♨️ رهبرانقلاب: هم «اَشِّدآءُ عَلَی الکُفّار» را از یاد بردیم، و هم «رُحَمآءُ بَینَهُم»؛ نتيجه آن است كه...

comment