خاصیت مهربانی و محبت این است که تکثیر می شود و طبقه و مرز و زمان و مکان نمی شناسد. کوچک ترین مهربانی از جانب تو، چرخه ای از محبت ایجاد می کند تا به خودت برسد. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر در این زمینه به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال تلگرام @BazarAcademy1 مراجعه فرمایید.

comment