درياچه اروميه 100 درصد قابل احياء است، اما زمان فاكتور مهمي است.

توسط vatan 11 ماه پیش

درياچه اروميه 100 درصد قابل احياء است، اما زمان فاكتور مهمي است.

comment