درياچه اروميه 100 درصد قابل احياء است، اما زمان فاكتور مهمي است.

توسط vatan 1 هفته پیش

درياچه اروميه 100 درصد قابل احياء است، اما زمان فاكتور مهمي است.

comment