این کلیپو دیدم چقد کِیف کردم زمان ما مدرسه چیزی شبیه کوره آدم سوزی هیتلر بود

comment