معلول محدود نیست

فرهاد کوثری توسط فرهاد کوثری 4 ماه پیش

معلول ی در خیابان میرداماد تهران

comment