خواستگارهای کوزکو که گچکار و کفتر باز هستند.

comment