شقاق مقعدی، یک پارگی کوچک در پوست بیش از حد کشیده شده در مقعد است که ممکن است در مواقعی که مدفوع به سختی خارج می شود، رخ دهد. یبوست شایعترین علت ایجاد شقاق مقعدی است. https://jarahlaser.com/%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%82/#heading2-2

comment