علف کش چکر (Chekker) یک علف کش تضینی برای کنترل موثر بی تی راخ، علف مرغ، بابونه و سایر علف های هرز پهن برگ یکساله در مزارع گندم، جو، چاودار، تریتیکاله و گندم دوروم می باشد که به صورت سمپاشی روی برگ اعمال می شود.این علف کش روی تمامی انواع خاک قابل استفاده بوده و در صورت استفاده در هوای گرم و وجود رطوبت کافی در خاک،کارایی آن افزایش خواهد یافت. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment