مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، حرام‌زاده یا حرام‌لقمه؛ توهین یا واقعیت؟!

اشتراک با نبی توسط اشتراک با نبی 8 ماه پیش

مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، حرام‌زاده یا حرام‌لقمه؛ توهین یا واقعیت؟!

comment