پشتکار

توسط حسن محمدی 4 ماه پیش

اراده تلاش و پشتکار بدون در نظر گرفتن موانع و رسیدن به آرزوها

comment