پشتکار

توسط حسن محمدی 2 ماه پیش

اراده تلاش و پشتکار بدون در نظر گرفتن موانع و رسیدن به آرزوها

comment