12 سال طول کشید... امروز می شنوم، مرا حسام صدا کنید.

توسط nikancharity 9 ماه پیش

جهت حمایت از پروژه هایی از این دست با خیریه نیکان (شماره تماس: 02122176001) تماس بگیرید. شماره حساب های موسسه خیریه نیکان شماره حساب بانک صادرات: 0103195492009 شماره کارت بانک صادرات: 5571-9000-6919-6037 شبا بانک صادرات: IR330190000000103195492009 حساب ها به نام " موسسه خیریه نیکان ماموت" می باشند.

comment