روایت یکی از حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه

parvane توسط parvane 2 سال پیش

روایت یکی از حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه پس از انتقال به تهران

comment