فيلم صبحت های شفاف زلزله زده ها با هاشمی وزير بهداشت

farzad1990 توسط farzad1990 11 ماه پیش

فيلم صبحت های شفاف زلزله زده ها با هاشمی وزير بهداشت اورژانس، درمانگاه تخصصی آورده است ولی جرثقیل برای استقرار وسایل نیست.

comment