فيلم صبحت های شفاف زلزله زده ها با هاشمی وزير بهداشت

farzad1990 توسط farzad1990 8 ماه پیش

فيلم صبحت های شفاف زلزله زده ها با هاشمی وزير بهداشت اورژانس، درمانگاه تخصصی آورده است ولی جرثقیل برای استقرار وسایل نیست.

comment