فیلمی تنها با دو بازیگر و بدون دیالوگ،که کارگردان با قراردادن بازیگران در شرایطی عجیب فضای دوگانه ایجاد میکند

comment