Silencer – داستان فیلم در مورد یک قاتـل بازنشسته می باشد که می بایست دوباره مهارت های مرگبارش را به کار بگیرد و از آن ها در مقابل همکار سابق خود استفاده کند …

comment