جلسه ۶ فیزیک یازدهم - بار الکتریکی ( تست ریاضی ۹۵ ) مهندس محمد پور رضا ۰۹۳۵۵۴۶۵۹۴۶

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

آموزش مبحث بار الکتریکی ( تست ریاضی ۹۵ ) مهندس محمد پور رضا

comment