تبلیغ خلاقانه فولکس واگن درباره خطر استفاده از تلفن حین رانندگی! مردم به سینما میان تا فیلم ببینن! تیزر تبلیغاتی پخش میشه وسط تیزر یه پیامک به همه حاضرین در سالن ارسال میشه و...ببینید!!!

توسط Pyxo 2 سال پیش

تبلیغ خلاقانه فولکس واگن درباره خطر استفاده از تلفن حین رانندگی! مردم به سینما میان تا فیلم ببینن! تیزر تبلیغاتی پخش میشه وسط تیزر یه پیامک به همه حاضرین در سالن ارسال میشه و...ببینید!!!

comment