اینجا یک کوسه مجازی قرار دارد، اگر جرات دارید دست بزنید

توسط picopry 11 ماه پیش

Virtual shark ⁣شیشه ای در موزه واشنگتن که روی آن نوشته شده "اینجا یک کوسه مجازی قرار دارد، اگر جرات دارید دست بزنید!"⁣

comment