در این قسمت ماریا با کمال در سرای قیصریه ازدواج میکنند .

comment