سارپر دومان اهل ترکیه و از دوستداران گربه هاست که حامی گربه های زخمی و بی پناه بوده و در منزلش ده ها گربه را باهزینه شخصی و کمکهای مردمی نگهداری میکند.ترکیه و بخصوص شهر استامبول آن به کشور گربه دوست معروف و مشهور است.

comment