ترک ها در فرهنگها و روابط شباهتهای زیادی با ایرانیها دارند و در ملاقات های روزانه و مراسم های مختلف شرکت می کنند و با یکدیگر تعامل دارند و ... مشاوره در زمینه اقامت و مهاجرت در یورو ویزا https://eurovisa24.com

comment